WAAMICHA WARAQAA QORANNOO - Giddugala Qorannoo Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu

Wiirtuun Qorannoo Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu kora qorannoo Oromoo biyyolessaa First National research conference on “The Role of Oromo Studies in National Integrity and Development”. “Gumaacha Qorannoowwan Oromoo Ijaarsaafi Misooma Biyyoolessaa Keessatti Qaban" Jedhu (Eebla11-19/April 19-20/2019) qopheessaa jira. Kanaafuu, namoonni qorannoo fi bu’aalee qorannoon walqabatan jechuun (Research articles, papers, review synopsis fi k.k.f.) qabdan kabajaan afeeramtaniittu.
Qabiyyee waliigala qorannichaa;
Subtheme 1. The history of Oromoo studies and its future
Oromoo study in abroad and in domestic
Oromoo literature and its significance
The emergence of Afaan Oromoo and Qubee generation
Oromoo Creative work: Art, Film, Theater, Music and etc.
Subtheme 2. The role of stakeholders in protection of Oromummaa
Oromoo world views and environmental protection
Activists and Medias in Oromoo
Safeguarding culture in digital world
Sub theme 3. Oromoo indigenous knowledge: practices and challenges
Gadaa and its unique features
Oromoo time reckoning system
Gender role in Oromoo
Traditional medicine and healing practices
Oromoo traditional saving mechanism
Folk-culture and belief system of the Oromoo
Oromoo traditional games / sports
Oromoo traditional Vs modern agricultural practice
Qajeelfama!
Guyyaa Axereeraan Galu ; (March - 28, 2019)
Guyyaa itti deebiin isin beeksifamu (April - 4/2019)
Guyyaa itti qorannoon guutuu galu Eebla (April -14/2019
Confrence date ( Eebla 11-12/April 19-20)
Axireeraan jecha (400-500)
Qorannoo guutuun jechoota (5000-6000)
Dhimmoonni xiyyeeffataman; kan hin maxxanfamne yoo ta’e , Akkasumas Afaan Oromoon kan qophaa’an dursi ni kennamaaf. Kanneen Afaan Ingilziin qophaa’an yoo ta’e dhiyeesssiin Afaan Oromoon ta’a. Qorannoo keessan kara