ለሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት ፈላጊዎች በሙሉመቱ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የትምህርት መስኮች በ2013 ዓ.ም በመቱ (Main Campus) እና በዴሌ ካምፓሶቻችን በመደበኛ እና በእረፍት ቀናት መርሃ ግብር በሁለተኛ ዲግሪ አዲስ አመልካቾችን ተቀብሎ ማሰልጠን ይፈልጋል፡፡ በዚሁ መሠረት በሚፈለጉት የትምህርት ዓይነቶች በመመዝገብ የዕድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተጋብዛችኋል፡፡ የምዝገባ መስፈርቶችና አስፈላጊ ሰነዶኖች፡

1. ከታወቀ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም የተገኘ የመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ማስረጃ

2. የመመዝገቢያ ክፍያ 100 ብር በመቱ ዩኒቨርሲቲዉ የተከፈተዉ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000025592569 ገቢ የተደረገበት ሕጋዊ የባንክ ደረሰኝ ማቅረብ የሚችል/የሚትችል

3. አመልካቾች የማመልከቻ ፎርም (Application Form) ከዩኒቨርሲቲዉ ድህረ-ገጽ (Website)/ፈስቡክ ገጽ በማዉረድ ማሙላትና መፈረም

4. ስፖንሰርሺ (Sponsorship) ያላቸዉ አመልካቾች ፎርሙን ከመቱ ዩኒቨርሲቲዉ ድህረ-ገጽ (Website)/ፈስቡክ ገጽ በማዉረድ ስፖንሰር ለሆነላቸዉ አካል በማስፈረምና ማህተም በማስደረግ ማቅረብ የሚችል/የሚትችል

5. የሥራ ልምድ ማስረጃ (Work Experiences)

6. ሁለት (2) የድጋፍ ደብዳቤ (Recommendation letters)

7. የመጀመሪያ ዲግሪ ኦፍሻል ትራንስከሪፕት (Official Transcript) ቀድሞ ከተማራቹበት ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ለመቱ ዩኒቨርሲቲ ሬጅስተራር ጽ/ቤት በፖ.ሣ.ቁ 318 ማስላክ ይኖርባቿል

 ከላይ ከ1-6 ያሉትን መስፈርቶች ካሟላችሁ ቦኋለ መስረጃዎቹን እስካን በመደረግ ወደ ፕድኤፊ (PDF) በመቀየር በመቱ ዩኒቨርሲቲ ሬጅስተራር ጽ/ቤት ኢሜይል አድራሻ meupostgraduate@meu.edu.et መላክ ይኖርባቿል

 የምዝገባ ጊዜ (መስከ(ም 04-18/01/2013 ዓ.ም)

 የመግቢያ ፈተና (Entrance exam) የሚሰጥበት ቀን በዉስጥ ማስታወቂያ እና በዩኒቨርሲቲዉ ድህረ- ገጽ መከታተል የምትችሉ መሆኑን እናሳዉቃለን፡፡

 ለኮርሱ የምመዝገቡ አመልካቾች ዩኒቨርሲቲዉ የሚያዘጋጀዉን የመግቢያ ፈተና (Entrance exam) ያለፉ ብቻማሳስቢያ

 ምዝገባዉ የሚከናወነዉ በኦንላይን (Online) ስሆን በአካል መምጣት ሳይጠበቅባችሁ ያላቹበት ቦታ ሆናችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ፡፡የመረጃ መስመሮች፡-

 ስልክ (Telphone) : +251478416379 /+251935144907

 ፈስቡክ (Facebook)፡ https://www.facebook.com/mettuniversity

 ድረ- ገጽ (Website): WWW.meu.edu.et

 በኢሜይል(Email)፡meupostgraduate@meu.edu.et ማግኘት ይቻላል፡

Barnoota Digirii 2ffaa kan barbaaddan hundaaf:

Yuunivarsiitiin Mattuu bara 2013 A.L.H mooraa Mattuu fi moora Beddelleetti sagantaa idilee fi guyyaa boqonnaatiin barattoota haaraa simatee leenjisuu barbaada waan ta’eef gosa barnoota barbaaddan irratti galmaa’uun itti fayyadamaa carrichaa akka taatanuuf affeeramtaniittu.

Ulaagaalee barbaachisan:

 1. Ragaa barnoota Digirii jalqabaa Dhaabbata Leejii Ol’aanaa beekamtii qabu irraa kenname kan dhiiyeeffachuu danda’u/dandeessu.
 2. Nagahee Seera qabeessa Kaffaltii Galmee Qarshii 100 lakk. Herreegaa 1000025592569 tti galii ta’e ibsu dhiyeeffachuu kan danda’u/dandeessu.
 3. Iyyattoonni Unka Iyyannoo (Application Form) masariitii/website irraa buufachuun guutanii mallatteessuu qabu.
 4. Iyyattootni ‘Sponsorship’ qaban uunka masariitii/website Yuunivarsiitichaa irraa buufatanii guutuun qaama ispoonsara ta’eef mallatteessisiisuu kan danda’an.
 5. Ragaa Muuxxannoo hojii (Work Experience)
 6. Xalayaa Deeggarsaa (Recommendation Letter) lama (2)
 7. Firii Xumura barnootaa (Official Transcript) digirii jalqabaa Yuunivarsiitii/Dhaabbata barnoota itti xumure/te irraa karaa mana poostaa L.S.P. 318 tiin kutaa registeraara ‘Registrar Office’ Yuunivarsiitii Mattu tti ergisiisu qaba/bdi.
 • Ulaagaalee lakk. 1-6 jiran erga guuttattanii booda ragaalee keessan ‘scan’ gochuudhaan gara gosa faayilaa PDF tti jijjiiruun karaa teessoo (e-mail address) kutaa rejisteraara Yuunivarsiitichaa (meupostgraduate@meu.edu.et) tti erguu qabdu.
 • Guyyaan Galmee Fulbaana 04-18/01/2013 ALH
 • Guyyaa Qormaatni Seensaa (Entrance Exam) itti kennamu karaa beeksisa keessaa fi toora masariitii (website) hordofuu dandeessu.
 • Iyyataan koorsiif galmaa’uu danda’u Qorumsa Seensaa Yuunivarsiitichaan kennamu kan darbe qofa ta’uu isaa ni beeksisna.

Hubachiisa:

Galmeen kan gaggeeffamu karaa toora interneetii (‘online’) waan ta’eef iyyattootni qaamaan osoo hin agamin bakka jiratanitti galmaa’uu dandeessu.

Teessoo odeeffannoo:

Post expires at 7:58am on Tuesday September 29th, 2020