Community and Foreign Communication Directorate; May 20, 2013.

National workshop organized by Mettu University with grand theme “Educational Technology for Educational Accessibility, Relevance and Quality Assurance” was taken  place @ Mettu University main campus.

At Mettu University the national workshop was held for the first time in the education and education sector. The president of Mettu University was opened workshop. Since 2010, the flower of the University of 2010, the prime minister of education and administration is giving a degree of education and education. As this workshop is also the first time in the country, the students of this prime minister have said that it is possible to implement and teach the current condition. Discussion on this workshop with 3 research paper discussed.

Daayrektoreetii Qunnamti Hawaasaa fi Alaa; Caamsaa 20 bara 2013
Yuunivarsiitii Mattuutti woorkishooppiin biyyaalessaa yeroo jalqabaaf dhimma baruufi barsiisuu ammayyeessuu irratti xiyyeeffatefi Yuunivarsitoota, Ministeera Barnootaafi Waajjiraalee Barnootaa Naannolee biyyattii hirmaachise taa’amaa turerra.

Woorkishooppii kana haasawaan kan banan Pireeziidaantiin Yuunivarsiitii Mattuu Dr. Indeeganaa Ababaa Yuunivarsitiichi bara 2010 irraa eegalee Muummee Teekinooloojii Barnootaafi Bulchiinsa odeeffannoo jedhu banuun digirii jalqabaan barnoota kennaa jira.

Woorkishoopiin kunis irra jireessaan barnoonni kun akka biyyaatti isa jalqabaa waan ta’eef, baratoonni muummee kanaa yeroo jalqabaaf Yuunivarsiitiichi eebbisiisuun hojiitti akkaataa galchuun danda’amuufi haala baruufi barsissuu ammayyeessuun danda’amu irrattii kan xiyyeefateedhas jedhaniiru. Woorkishooppii kana irrattis waraqaan qorannoo 3   dhiyaachuun kan  irratti mari’atame ta’uun isa ibsameera.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.