Seenaa Gabaabaa Barreessaa Kitaaba Saxaxa Qorannoo

Dr. Gaarummaa Abdiisaa Danuu magaalaa Beddellee ttii bara 1974 (1982 ALA) dhalatan. Barnoota kutaa 1-12 tti magaalaa Beddelleetti baratan. Bara 1993 (ALI”) kutaa 12ffaa xumuruun Yuuniversiitii Baahir Daar seenan. Gosa barnoota Fiziksiin bara 1996 (ALI) digirii jalqabaa argatan.

Godina Iluu Abbaa Boor keessatti mana barumsaa Qophaa’inaa Yaayyoo tti gosa barnoota Fiiziksii barsiisaniiru. Gosuma barnootaa wal fakkaataan mana barumsa Qophaa’inaa Mattuu tti immoo waggoota 2f barsiisaniiru.

Waggoota kana shanan keessatti barsiisuun cinatti moosaajii roostera manneen barnootaa ittiin hojjetamu qopheessuun badhaasa Biiroo Barnoota Oromiyaa (BBO) fi Walga’ii Qulqullina Barnoota yaa’ii 18ffaa ministeera barnootaan magaalaa Hararitti qophaa’e irratti badhaafamuun BBO irraa ispoonserummaa digirii 2ffaa argatan.

Carraa argameen digirii 2ffa barnoota Fiiziksiin Yuuniversiitii Finfinnee irraa bara 2003 (ALI) argatan. Yuuniversiitii Mattuutti itti-gaafatamaa rejistiraara Yuuniversiitichaa kan jalqabaa ta’uun waggoota 3 f tajaajilan. Waggoota sadan keessatti moosaajii ittiin firiin barattootaa hojjetamu bilisaan qopheessan. San booda carraa digirii 3ffa argatan.

Digirii 3ffaa isaaniis biyya Chaayinaa pirooviinsii Shi’aan (Xi’an) tti argamutti Yuuniversiitii Shi’aan Jiyaawotoongi (Jiaotong) jedhamu irraa digirii 3 Eleektirooniik Saayinsii fi Teekinooloojiin hojjetan. Sagantaa digirii 3faa booda Yuuniversiitii Mattuutti barsiisuun cinatti itti aanaa pirezidaantti Bizinesii fi Misoomaa ta’uun waggoota 2.5 f tajaajilaniiru.

Dabalataanis garee barreessitoota biroo waliin ta’uun baruma jedhame kana keessatti kitaabilee “Jechiika Saayinsi fi Teekinooloojii” fi “Jechiika Saayinsii Hawaasaa” jedhaman barreessaniiru. Kaayyoo kitaabilee kunneenii jechiika (dictionary) qopheessuun jechoota Afaan Oromoo saayinsawaa ta’an waaltessuu fi fayyadamaaf salphaa taasisuu dha. Kanaaf, Dr Gaarummaa Abdiisaa qabiyyeen kitaabilee kunneenii akka namoota bira salphaatti gahuu danda’uuf moosaajii moobaayilii fi kompiyuutaraa qopheessanii akka raabsamu taasisaniiru.

Kitaabicha keessaa kan fudhatame

Kitaabni Afaan Oromoon barreeffame kun fuula 354 qaba.Kitaabichi guutummaa guutuutti Teekinoolooji qorannoo irratti kan xiyyeefatedha jedhameera.

Bareessaan kitaaba kanaa Dr.Gaarumaan kanaan duras mosaajoota adda addaa kanneen akka moosaajii Rosteerii manneen Barnootaa ,moosaajii saayinsii fi Herregaa, Bu’uura daa’immannii Afaan Oromoo akkasumas Galmee jedhootaa saayinsii Uumamaa kooppii kuma 65 Biiroo Barnoota Oromiyaan maxxanfamee hojjiirra akka oluu taasisaniiru.

Yuunvarsiitii Mattuutti Pirezedaantii itti Aanaa Dhimma Barnootaa Dr.Lataa Dhereessaa haasaa taasisaniin
kitaabni kun Afaan Oromoo wal teessu keessattis gahee olaanaa qaba jedhaniiru.

Bareessaan kitaaba kanaa Dr.Garuummaan Abdiisaa kitaabichi mala Qorannoon tokko jalqabaa hanga xumuraattii moosaajiin deeggaramee hojjetamu of keessaa qaba jedhan.

Keessumatu kitaabni kun irra jireessaan qoratoottaaf wabii qorannoo adda addaa ta’uun kan gargaaruu jedhan, Dr.Gaaruummaan.

Sirna eebba kana irrattiis waraaqan qoraannoo seenaa hog barruu Afaan OromooYuunivarsitii Mattuuttii Barsiisaa Fookilarii kan ta’an gargaaraa piroofesera Ballinaa Fuufaan dhiyaatera.
Sirna eebba kitaaba kana irrattii Hayyoonni Yuunivarsiitiiwwan adda addaa irrattii hirmaataniru.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.