shamarree badhaasa meediyaala sadii fi waanca tokkon eebbifamte

Qonjiit Habtaamuu: ‘Yunvarsiitii keessatti shamarran barumsa isaaniif dursa yoo kennan ni milkaa’u’
Qonjiit Habtaamuu jedhamti. Dhalattee kan guddattes Godina Sawaa kaabaa Aanaa Jiddaatti yoo ta’u barana barnoota ishee yunivrsitii xumurte.
Qonjiiti Yunvarsiitii Mattuu irraa barana kan eebbifamte yoo ta’u, qabxii olaanaa galmeessiteenis meedaaliyaawwan afurii fi waancaa tokko badhaafamte.
Qonjiit iccitiiwwan milkaa’ina ishee duuba jiranii fi kaayyoo ishee gara fuula duraa ilaalchisuun BBC waliin turtii taasisfteen, ”maatii baadiyyaa kan ofii isaanitiif hin baranne keessaa bahuun kiyya milkaa’inarraa nan danqinee” jetti.
“Ani mucaa baadiyyaatti dhalattee guddattedha. Maatiin kiyya ofii isaanitiif hin baranne. Ani akkan baradhuuf garuu hedduu na wajjin dhama’an. Nama barate caalaatti akkan ani baradhee nama guddaa ta’uuf naaf yaadu” jechuun oolmaa maatii ishee leellifti.
Yunvarsiitii Mattuutti gosa barumsaa ‘Applied Biology’ qo’achuu fi kanaanis qabxii olaanaa galmeessisteen badhaasa hedduu argachuus himti.
“Qabxiin ani galmeessise 3.96 dha. Kanaanis akka kolleejjiitti t1ffaa ta’ee meedaaliyaa warqiin argadhe. Akka kooleejii koottis shamarran keessaas 1ffaa waanin ta’eef meedaaliyaa warqii biraa badhaafameera.”
Kanaan alattis, akka guutuu yunvarsiitii Matuutti shamarran keessaa 1ffaa bahuun medaaliyaa warqii kan biraa yoo argattu, akka waliigala dallaa yunvarsitichaatti 3ffaa bahuun meedaaliyaa naasii argachu himti.
Dabalataanis ”Akka yunivarsitiitti dubartoota keessaa waancaa badhaafameera” jetti.
Iccitii yunvarsiitii keessatti qabxii Olaanaa ittiin galmeesistees akkasiin himti:
“Yunvarsiitii seennaan karoora baafadhee yeroo kiyyatti sirnaanin fayyadamaa ture. Darees sirrittan hordofa. Xiyyeefannaa kiyya guutuun barnootarra ture,” jetti.
Akkasuumas ”kan barannee darbine dubbisee qofa hin dhiisu, isa barsiisaan fuulduratti barsiisus durseen dubbisee qophaa’aa ture” jetti.
Yunvarsiitiin yoo kaayyoo ofii irratti fuulleeffatan bakka itti egeeree ofii karaa qabsiifatan ta’u kan himtu Qonjiitii, yoo kaayyoo ofii dagatanis bakka itti badan ta’uu akka danda’us dubbatti.
“Ani akkuma Yunvarsiitii seeneen warra na dura jiran irraa gorsa fudhadheen ture. Haala jireenya yunvarsiitii, waan gochuu qabuu fi hinqabne ilaalchisee, ijoolleen na duraa sirritti nagorsan,” jetti Qonjiiti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.