Yuunivarsiitiin Mattuu gosa barnoota gara garaan barattoota leenjisaa ture eebbisiiseera.
Yuunivarsiitichi leenjifamtoota idilee fi al-idilee sagantaa digirii 1ffaa fi digirii 2ffaa dhaan leenjisaa ture har’a sirna ho’aa ta’een eebbisiisee jira. Sagantaa eebbichaa kan banan Pirezidaantiin Yuunivarsiitichaa Dr Indagenaa Abbebee si’a ta’an; barattootni yeroo rakkisaa kana keessatti eebbaaf gahuun isaanii fakkeenya akka ta’uu danda’u ibsanii eebbifamtootni beekumsaa argataniin amanamummaan saba akka tajaajilan waamicha dabarsaniiru.

Sagantaa eebbichaa irratti argamuudhaan ergaa kan dabarsan Ministir Deeyitaa Ministeera Fayyaa fi Miseensa Boordii Yuunivarsiitii Mattuu kan ta’an Dr. Darajjee Dhugumaa, barattootni kutannoon guyyaa har’aa gahuu isaaniitiif galateeffatanii turtii Yuunivarsiitiichaatti beekumsaa fi muuxxannoo argataniin rakkoo hawaasichaa hiikuu akka qaban eeraniiru. Hojiiwwan gara garaa Yuunivarsiiticha keessatti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran daawwachuu isaanii ibsaa jalqabbiiwwan jajjabeeffaman hedduun akka arganii fi ciminaan akka itti fufuu qaban ibsaniiru.